Kronogården

En ny stadsdel i Ale kommun

Veidekke Bostad har byggt nyproducerade hus i Kronogårdsområdet där en ny stadsdel växt fram i Älvängen, Ale.

Kommunens detaljplan, som fastställdes 2012, möjliggör totalt cirka 450 nyproducerade bostäder av varierande slag. Tillfarter ordnas dels från Starrkärsvägen, dels från planerad ny matarled kallad Kronogårdsleden. En intern lokalgata varifrån de olika bebyggelsegrupperna nås förbinder de båda tillfarterna och utgör också på sikt kollektivtrafikstråket genom området. Centralt i området avsätts mark för rekreation, fritidsaktiviteter och möten. Byggrätt ges här för b la samlingslokaler. I anslutning till entrén vid Starrkärrsvägen förläggs skola, förskola och idrottshall.